بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر وفاداری نیکوکاران در موسسات خیریه ی قوچان با استفاده از روش دلفی فازی و روش معادلات ساختاری تفسیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت ، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی واولویت بندی عوامل موثربروفاداری می باشد. روش تحقیق حاضر پیمایشی و جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه خیرین باسابقه شهرستان قوچان به تعداد 145 نفر می‌باشند. که به صورت انتخاب در دسترس به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته 18 سوالی برمبنای طیف لیکرت 5 تایی خیلی کم تا خیلی زیاد بود که روایی و پایایی آن بر اساس روش‌های معتبر مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از روش دلفی طی چندمرحله پرسشنامه به کمک خیرین تنظیم گردید و همچنین از تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل تفسیر انجام گردید نتایجنشان داد بعد کیفیت درک شده با بار عاملی 95/0 درجهت عوامل موثربروفاداری نیکوکاران بیشترین اهمیت را دارد بعد از عامل شهرت با بار عاملی 93/0 درمرتبه دوم اهمیت قرار دارد و دیگر ابعاد در درجات بعدی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها