تأثیر به‌کارگیری بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد بر بهبود کیفیت گزارشگری مالی( مطالعه موردی: تأمین اجتماعی استان اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه حسابداری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

2 کارشناس ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی مقدس اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

از آنجا که به کارگیری بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در ارتقای سطح مسئولیت پاسخ‌گویی و تحقق اهداف گزارشگری مالی سهم مهمی دارد، لذا در این تحقیق، تأثیر به‌کارگیری بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد بر بهبود کیفیت گزارشگری‌مالی سازمان تأمین اجتماعی استان اردبیل را مورد مطالعه قرار می‌دهیم. این تحقیق در سال 1399 انجام گرفت و از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت پژوهشی می‌باشد. نوع داده‌ها کیفی است و اطلاعات به صورت واقعی از طریق تکثیر پرسشنامه پژوهش‌گر ساخته می‌باشد. 14 سوال‌ مربوط به بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و 14 سوال مربوط ویژگی‌های کیفی مربوط به ارائه اطلاعات که طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی است. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفته است. در آمار توصیفی شاخص‌های مرکزی میانگین، انحراف معیار، آزمون t‌، نمودار و در بخش آمار استنباطی از مدل خطی ساده برای تجزیه وتحلیل داده‌ها و برای استخراج نتایج از نرم افزارهای 23spss# استفاده شده است. مطالعه حاضر نشان می‌دهد که به‌کارگیری بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد بر بهبود کیفیت گزارشگری مالی سازمان تأمین اجتماعی استان اردبیل تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد.

کلیدواژه‌ها