بررسی تجربی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و میزان حساسیت عملکرد نسبت به پاداش مدیر اجرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابداری، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران.

چکیده

هدف: هدف از این مقاله بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و میزان حساسیت عملکرد نسبت به پاداش مدیر اجرایی با توجه به تاثیر محافظه کاری حسابداری بر بهره وری قراردادهای پاداش مدیر اجرایی است.
طراحی / روش شناسی / رویکرد: این مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه بر اساس رویکرد اینگار و زامپلی (2010)، کلارکسون و همکاران (2011) و هوانگ و کیزگن (2013) با داده های تمامی شرکت های غیر مالی مالی ثبت شده در چین در طول 10 سال به بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و حساسیت عملکرد به پاداش مدیر اجرایی می پردازد.
یافته ها: نتایج این مطالعه رابطه مثبت بین پاداش مدیر اجرایی و اندازه گیری عملکرد مبتنی بر حسابداری را نشان می‌دهد. مهمتر از همه، نتایج نشان داد که محافظه کاری با میزان حساسیت عملکرد به پاداش مدیر اجرایی ، پس از کنترل تعدادی از عوامل خاص شرکت و متغیرهای کنترل، رابطه مثبتی دارد. این مطالعه نشان می دهد که میزان حساسیت پاداش مدیر اجرایی به عملکرد شرکت در شرکت هایی با محافظه کاری حسابداری بالاتر ، بیشتراست.
اصالت / ارزش: این یکی از مطالعات اندکی است که به بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و میزان حساسیت عملکرد به پاداش مدیر اجرایی می پردازد. این مطالعه شواهدی را برای این استدلال ارائه می دهد که محافظه کاری حسابداری، که یک ساز و کار حکومتی کارآمد است، می تواند با کاهش ریسک اطلاعات و ریسک اخلاقی در راستای حل مشکلات سازمان کمک کند.

کلیدواژه‌ها