تاثیر ابعاد مدیریت دانش بر موفقیت پروژه و استراتژی های کسب و کار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی- بازاریابی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.

چکیده

مطالعه حاضر از لحاظ هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات در گروه تحقیقات کتابخانه‌ای- میدانی قرار می‌گیرد. هدف از این پژوهش تاثیر ابعاد مدیریت دانش بر موفقیت پروژه و استراتژی‌های کسب و کار است جامعه آماری این پژوهش تمامی مدیر عاملان شرکتهای تولیدی و صنعتی شهر تهران می‌باشند. لذا با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری تعداد نمونه آماری برای کل جامعه با توجه به جدول مورگان 384 نفر در نظر گرفته شده است. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته‌ای است که روایی آن توسط تعدادی از اساتید دانشگاه و متخصصین حیطه مذکور تایید شده است. میزان پایایی پرسشنامه نیز بالای 7/0 به دست آمد که نشان از مناسب بودن ابزار گرد آوری داده ها می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آماره های توصیفی و استنباطی انجام شده است. به منظور ارائه مدل از نرم افزار AMOS بهره گرفته شد. در نهایت نتایج نشان داد که بعد فناوری ، بعد ساختار، بعد فرهنگ مدیریت دانش تاثیر مثبت و معنی‏داری بر سودآوری استراتژی کسب و کار داشته و بعد فناوری مدیریت دانش تاثیر مثبت و معنی‌داری بر موفقیت پروژه نداشته اما بعد ساختار و فرهنگ بر موفقیت پروژه تاثیر مثبت و معنی دار داشته است .

کلیدواژه‌ها