تأثیر ساختار هیات مدیره و حاکمیت شرکتی برمعیارهای عملکرد و محافظه‌کاری غیرشرطی شرکت‌های ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه حسابداری، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی،بیرجند، ایران.

2 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد قاینات، دانشگاه آزاد اسلامی، قاینات، ایران.

چکیده

ازآنجایی‌که حاکمیت شرکتی دربرگیرنده مجموعه قواعد، سیاست‌ها و روابط بین سهامداران، مدیران و سایر افراد ذینفع می‌باشد که متضمن برقراری نظام کنترلی به‌منظور تأمین منافع ذینفعان و جلوگیری از سوء‌استفاده احتمالی است و می‌تواند از قدرت مدیران در پیگیری منافع شخصی کاسته و باعث بهبود عملکرد شرکت شود، لذا تضاد منافع سهامداران و مدیران موضوع اصلی در ادبیات حاکمیت شرکتی می‌باشد. سرمایه‌گذاران انگیزه و قدرت کافی برای نظارت مدیران را دارند و اغلب از هیات مدیره به‌عنوان اهرم اجرایی اصول حاکمیت شرکتی یاد می‌کنند. شرکت‌ها نیز معتقدند که حاکمیت شرکتی مناسب، مدیریت و کنترل اثربخش واحدهای تجاری را تسهیل و قادر به ارائه بازده بهینه برای کلیه ذینفعان می‌باشد. بر این مبنا هدف این تحقیق بررسی و تجزیه‌وتحلیل تأثیر ساختار هیات مدیره (شامل دوگانگی وظیفه مدیرعامل، اندازه هیات مدیره و استقلال مدیران) و مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی ( شامل تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی و کیفیت حسابرس مستقل) بر معیارهای عملکرد مالی (شامل سود تقسیمی هر سهم، نرخ بازده دارایی‌ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت کیوتوبین و بازده سهام) و محافظه‌کاری غیرشرطی می‌باشد. از اطلاعات 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال‌های 1395 تا 1398 استفاده شده و روش تحقیق تجربی و همبستگی می‌باشد. نتایج تحقیق نشان داد که ساختار هیات مدیره بر نسبت کیوتوبین تأثیر مثبت داشته و برای سایر متغیرها معنی‌دار نمی‌باشد. حاکمیت شرکتی نیز بر معیارهای سود تقسیمی، نرخ بازده دارایی‌ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و محافظه‌کاری غیرشرطی تأثیر مثبت دارد، لکن برای نسبت کیوتوبین و بازده سهام معنی‌دار نیست.

کلیدواژه‌ها