رابطه بین برخی ویژگی های شرکت و حق الزحمه حسابرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابرسی، گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان، ایران.

2 حسابرس اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.

چکیده

با رشد رقابت در حرفه، موسسات حسابرسی ضرورت ارائه خدمات با کیفیت هرچه بهتر و بهای کمتر به بازار را بیشتر دریافته اند. موسسات حسابرسی برای رقابت برپایه ایی به غیر از کیفیت و متفاوت کردن خدمات، به دنبال بهینه نمودن هزینه خود و بهترین پیشنهاد برای آن هستند؛بدین ترتیب که هم درآمد خود را حداکثر سازند و هم کار را درشرایط رقابتی از دست ندهند به همین منظور آگاهی از عوامل تاثیرگذار بر حق الزحمه حسابرسی میتواند بسیار مفید باشد، ضمن اینکه با توجه به آشفتگی های خاص در بازار کار حسابرسی، هیچ مبنای مشخصی برای تعیین هزینه حسابرس وجود ندارد و بعضا قضاوتهای حسابرسان منجر به پیشنهادهای ضد و نقیضی میگردد که تناسبی با یکدیگر ندارد. در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ویژگی های شرکت و حق الزحمه حسابرس پرداخته شده است. دراین مطالعه از اطلاعات 201 شرکت فعال در بورس و اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1391 الی 1396 استفاده گردید، که برای تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون و از نرم افزار Eviews استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که بین پیچیدگی های حسابداری و حق الزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد همچنین بین پیچیدگی های کسب و کار و حق الزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها