تاثیردرک اصول اخلاقی واستقلال برقضاوت اخلاقی باتاکید برنقش مداخله ارزش شخصی حسابرسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان، ایران.

2 حسابرس اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.

3 مربی گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان، ایران.

چکیده

این تحقیق به بررسی تاثیردرک اصول اخلاقی واستقلال برقضاوت اخلاقی باتاکید برنقش مداخله ارزش شخصی حسابرسان پرداخته است. تحقیق حاضر، تحقیقی کاربردی، از لحاظ روش، توصیفی- همبستگی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری و از جنبه گردآوری اطلاعات، پیمایشی مبتنی بر ابزار پرسشنامه است. نمونه مورد مطالعه از کارکنان موسسات حسابرسی در مشهد انتخاب شد. با توجه به حجم جامعه در دسترس تعداد 184 پرسشنامه دریافت و مبنای تحلیل آماری قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه ها از مقدار احتمال حاصل از برازش مدل در حالت معنی داری پارامترها استفاده شد. مناسبت مدل پیشنهادی با تبیین فرضیه ها در حالت تخمین استاندارد و معنی‌داری ضرایب با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس بررسی گردید. نتایج در سطح خطای پنج درصد نشان داد: درک اصول اخلاقی بر قضاوت اخلاقی تاثیرمعناداری وجود دارد. استقلال حسابرسان برقضاوت اخلاقی تاثیرمعناداری وجود دارد. درک اصول اخلاقی برقضاوت اخلاقی باتاکید برنقش مداخله ارزش شخصی حسابرسان تاثیرمعناداری وجود دارد. استقلال حسابرسان برقضاوت اخلاقی باتاکید برنقش مداخله ارزش شخصی حسابرسان تاثیرمعناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها