رابطه نسبت قیمت به سود با بازده سهام و ریسک کل شرکت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد بیرجند، دانشگاه آزاداسلامی، بیرجند، ایران.

2 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد قاینات، دانشگاه آزاد اسلامی، قاینات، ایران.

چکیده

هدف اصلی از هر سرمایه‏گذاری کسب بازده بیشتر می‏باشد. سرمایه‏گذاران در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، به عوامل مختلفی توجه می‏کنند. نسبت قیمت به سود، ریسک و بازده از عواملی است که سرمایه‏گذاران در هنگام سرمایه‏گذاری به آن توجه می‏نمایند.
در این تحقیق رابطه بین نسبت قیمت به سود و بازده سهام و ریسک کل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق دو فرضیه را مورد مطالعه قرار داده است. 1) بین نسبت قیمت به سود و بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد. 2) بین نسبت قیمت به سود و بازده سهام تعدیل شده از نظر ریسک کل رابطه معناداری وجود دارد. جامعه آماری در این تحقیق100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‏باشد. شرکت‌های مورد بررسی در طی دوره زمانی پنج ساله، از اول سال 1393 تا پایان 1397 به طور مستمر در بورس اوراق بهادار تهران فعالیت داشته‏اند و پایان سال مالی آن‌ها منتهی به پایان اسفند ماه بوده است.
نتایج تحقیق نشان می‏دهد، که بین نسبت قیمت به سود با بازده سهام و بازده سهام تعدیل شده رابطه معناداری وجود ندارد. در نتیجه سرمایه‏گذاران برای سرمایه‏گذاری باید متغیرهای دیگری را نیز مورد توجه قرار دهند.

کلیدواژه‌ها