تأثیر گزارشگری زیست‌محیطی بر کیفیت افشا و ارتباط آنها با بازده سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس گروه حسابداری و مدیریت، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابرسی، موسسه آموزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابرسی، موسسه آموزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران

چکیده

حسابرسی محیطی در زمینه پایداری، با شاخص افشای پایداری شرکت و میزان اطلاعات افشاشده در این خصوص و در نتیجه بازده سهام در ارتباط‌اند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر گزارشگری زیست‌محیطی بر کیفیت افشا و ارتباط آنها با بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار می‌باشد. پژوهش انجام‌شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش‌های کاربردی است و روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی می‌باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه‌وتحلیل فرضیه‌ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. برای جمع‌آوری اطلاعات، از داده‌های 146 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390-1397 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد گزارشگری زیست‌محیطی بر کیفیت افشا تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ همچنین گزارشگری زیست‌محیطی از طریق تأثیر بر کیفیت افشا با بازده سهام ارتباط معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها