تاثیر دانش مالی و اندازه هیئت مدیره بر گزارشگری متقلبانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس گروه حسابداری و مدیریت، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران.

چکیده

در ادبیات تحقیق همواره از تجدید ارائه به‌عنوان یکی از بارزترین نشانه‌های پایین بودن کیفیت گزارشگری مالی یاد شده است. این تحقیق باهدف بررسی تأثیر دانش مالی و اندازه هیئت‌مدیره بر گزارشگری متقلبانه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت پژوهش انجام‌شده از نظر نوع هدف، جزء پژوهش‌های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی می‌باشد. انجام پژوهشدر چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه‌وتحلیل فرضیه‌ها از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. برای جمع‌آوری اطلاعات، از داده‌های 146 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390-1397 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که دانش مالی هیئت‌مدیره تأثیر معنادار و معکوسی بر گزارشگری مالی متقلبانه (تجدید ارائه صورت‌های مالی ناشی از انگیزه‌های متقلبانه مدیریت) دارد؛ اما تأثیر اندازه هیئت‌مدیره بر این گزارشگری مالی متقلبانه معنی‌دار نیست.

کلیدواژه‌ها