تأثیر اعتبار و پاداش هیئت‌مدیره بر کارایی سرمایه‌گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس گروه حسابداری و مدیریت، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران.

چکیده

کارایی سرمایه به طور مفهومی زمانی حاصل می‌شود که شرکت تنها در پروژه‌هایی با ارزش فعلی خالص مثبت سرمایه‌گذاری نمایند . هدف این پژوهش بررسی تأثیر اعتبار و پاداش هیئت‌مدیره بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار می‌باشد. پژوهش انجام‌شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش‌های کاربردی است و روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی می‌باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه‌وتحلیل فرضیه‌ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. برای جمع‌آوری اطلاعات، از داده‌های 120 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390-1397 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد پاداش هیئت‌مدیره، استقلال هیئت‌مدیره و عملکرد هیئت‌مدیره تأثیر مثبت و معنی‌داری بر کارایی سرمایه‌گذاری دارد. اما تأثیر مدت تصدی هیئت‌مدیره بر کارایی سرمایه‌گذاری معنی‌دار نیست.

کلیدواژه‌ها