تاثیر اظهار نظر تداوم فعالیت حسابرس بر پایداری سود: نقش محدودیت مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابرسی، گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان، ایران

2 حسابرس اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.

3 استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اظهار نظر تداوم فعالیت حسابرس بر پایداری سود و همچنین بررسی نقش محدودیت مالی بر رابطه فوق در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بین سال‌های 1391 تا 1397 است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در مجموع172 شرکت( 1204سال – شرکت) جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرم‌افزار ایویوز 10 جهت پیاده‌سازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش که نشان می دهد که اظهار نظر تداوم فعالیت حسابرس بر پایداری سود تاثیر معناداری دارد.محدودیت مالی رابطه بین اظهار نظر تداوم فعالیت حسابرس و پایداری سود را تعدیل می کند.

کلیدواژه‌ها