تأثیر نوع مالکیت بر رابطه میان رتبه‌بندی موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس گروه حسابداری و مدیریت، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران.

چکیده

کیفیـت حـسابرسی به‌عنوان یـک سیستم کنترل، توانـایی حـسابرسی بـرای شناسـایی و گـزارش تحریف‌های بااهمیت در صورت‌های مالی و کاهش عدم تقـارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهامداران، توصـیف می‌شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر نوع مالکیت بر رابطه میان رتبه‌بندی موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. پژوهش انجام‌شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش‌های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می‌باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه‌وتحلیل فرضیه‌ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. برای جمع‌آوری اطلاعات، از داده‌های 120 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390-1397 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد میان رتبه‌بندی مؤسسات حسابرسی و اندازه موسسه حسابرسی (تعداد شرکای موسسه حسابرسی) و حق‌الزحمه حسابرسی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که مالکیت دولتی بر رابطه میان رتبه‌بندی مؤسسات حسابرسی و اندازه حسابرس تأثیرگذار نیست؛ اما بر رابطه میان رتبه‌بندی مؤسسات حسابرسی و حق‌الزحمه حسابرسی تأثیر معنی‌دار و معکوسی دارد.

کلیدواژه‌ها