بررسی تاثیر مدیریت سود و هموارسازی سود برتاخیر گزارش حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی‌ارشد حسابداری، واحد اردبیل، دانشگاه‌آزاداسلامی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف این مقاله بررسی تاثیر مدیریت و هموارسازی سود برتاخیر گزارش حسابرسی در 129 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی یک دوره زمانی 7 ساله از 1390 الی 1396 است.تعداد داده‌های جمع‌آوری شده برای این پژوهش 903 سال شرکت می‌باشد. روش پژوهش توصیفی ، از نوع همبستگی می باشد.آزمون فرضیه‌ها با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره انجام شده است، همچنین با توجه به این که داده‌های مورد استفاده در پژوهش حاضر اطلاعات واقعی و تاریخی است، آن را می‌توان از نوع پس رویدادی طبقه‌بندی کرد. در نهایت از نرم افزار E-views برای تشخیص رابطه موجود بین متغیرها استفاده شد. نتایج آزمون فرضیات حاکی ارتباط مثبت و معنادار بین مدیریت سود و هموار سازی سود با تأخیر گزارش حسابرسی در شرکتهای مورد مطالعه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها