موضوعات = حسابداری
بررسی نقش منفعت طلبی مدیران بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت

دوره 6، شماره 87، دی 1402، صفحه 29-41

عسل باقری؛ علیرضا اسکندری؛ مریم مهدیزاده


تاثیر حق الزحمه حسابرسی بر بی قاعدگی پایداری سود

دوره 6، شماره 86، آذر 1402، صفحه 52-66

علیرضا خیرالهی؛ رسول عبدی؛ زهرا خیرالهی


مروری بر حسابداری محیط زیست و تفاوت آن با حسابداری سنتی

دوره 6، شماره 86، آذر 1402، صفحه 103-111

فاطمه برقی؛ حبیب اله نخعی


بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر بودجه بندی سرمایه ای

دوره 6، شماره 86، آذر 1402، صفحه 128-140

مرضیه روزخوش؛ عباس قدرتی زوارم؛ مصطفی شادکامی


بررسی تاثیر حق الزحمه حسابرسی بر دسترسی تامین مالی

دوره 6، شماره 86، آذر 1402، صفحه 153-166

سعید اکبرپور؛ محمدرضا همدانلو؛ علی تیرآبادی


بررسی نقش تعدیلگر قدرت حاکمیت شرکتی بر رابطه اجتناب مالیاتی و منفعت طلبی مدیران

دوره 6، شماره 86، آذر 1402، صفحه 167-181

عسل باقری؛ علیرضا اسکندری؛ مریم مهدیزاده


تاثیر ویژگی‌های رئیس کمیته حسابرسی بر افشای مشارکت‌های اجتماعی

دوره 6، شماره 86، آذر 1402، صفحه 202-214

محمد محمدی؛ احمدرضا کوهساریان


بررسی تاثیر افشای سرمایه انسانی، اجتماعی و تولیدی بر ارزش شرکت

دوره 6، شماره 86، آذر 1402، صفحه 215-229

یعقوب اقدم مزرعه؛ شهنام محمدی


بررسی تاثیر تعدیل کنندگی فروش رقابتی بر هزینه بازاریابی با حجم فروش محصول در شرکتها

دوره 6، شماره 85، آبان 1402، صفحه 1-14

مریم شبیهی پور؛ محمدرضا عبدلی؛ مریم شهری


تأثیر سویه های رفتاری مدیران بر هزینه های تحقیق و توسعه

دوره 6، شماره 85، آبان 1402، صفحه 130-141

علیرضا رحیمی؛ سید جلال احمدی