بررسی نقش تعدیل کنندگی کیفیت سازمانی بر رابطه بین کمیته حسابرسی و ثبات بانک‌ها (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حسابداری، واحد نوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، نوشهر، ایران.

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل کنندگی کیفیت سازمانی بر رابطه بین کمیته حسابرسی و ثبات بانک‌ها در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری در این تحقیق کلیه بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1392 تا 1401 می‌باشد که پس از اعمال محدودیت‌های تحقیق، 18 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه پژوهش در این تحقیق انتخاب شدند. به منظور انتخاب نمونه آماری و تجزیه و تحلیل اطلاعات شرکت دریافتی در بورس اوراق بهادار تهران با دقت و اطمینان بیشتر، نمونه انتخابی به روش حذف سیستماتیک انتخاب شد. نتایج نشان می‌دهد که رابطه بین متغیرهای کمیته حسابرسی و ثبات بانک بر اساس سطح معنی داری به دست آمده (0160/0) و مثبت بودن آماره t تأیید می‌شود. همچنین تأثیر متغیر کیفیت سازمانی بر رابطه کمیته حسابرسی و ثبات بانک بر اساس سطح معناداری (0079/0) و آماره t مثبت تأیید می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات