بررسی روابط بین نفوذ اجتماعی، سواد مالی و رفتار پس‌انداز با درنظرگرفتن نقش تعدیل‌کنندگی خودکنترلی (مورد مطالعه: دانشجویان شهر یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)، یزد، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)، یزد، ایران.

چکیده

تحقیق پیشرو با هدف بررسی روابط بین نفوذ اجتماعی، سواد مالی و رفتار پس‌انداز با درنظرگرفتن نقش تعدیل‌کنندگی خودکنترلی انجام شده است. این تحقیق از نظر ماهیت و روش، از نوع تحقیقات توصیفی - پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه دانشجویان شهرستان یزد در سال 1402 -1401 در نظر گرفته شده که تعداد 384 نفر از طریق فرمول کوکران به ‌عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. روش نمونه‌گیری به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس بوده و ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه می‌باشد که از پرسش‌نامه مقاله الشبامی و الدیحانی (2022) برای سنجش متغیرهای سواد مالی، اجتماعی شدن والدین، نفوذ همسالان، خودکنترلی، رفتار پس‌انداز استفاده شد. روایی (تحلیل عاملی تأییدی، روایی همگرا و واگرا) ابزار تحقیق، بررسی و مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی سنجیده شد و با توجه ‌به نتایج به‌دست‌آمده، می‌توان پایایی ابزار تحقیق را تأیید کرد. به ‌منظور تجزیه ‌و تحلیل داده‌های به دست آمده از 1005 پرسش‌نامه تکمیل شده، از روش آمار توصیفی و استنباطی و بکارگیری نرم ‌افزارهای SPSS و SmartPLS استفاده شده است. نتایج نشان داد، که نفوذ والدین و همسالان بر سواد مالی دانشجویان تأثیر مثبت و معنی‌داری داشته، سواد مالی بر رفتار پس‌انداز نیز به‌صورت مثبت تأثیر معنی‌داری داشته است و همچنین سواد مالی به‌عنوان متغیر میانجی بر رابطه بین نفوذ والدین و همسالان و رفتار پس‌انداز دانشجویان تأثیر معنی‌داری داشته و میزان این تأثیر به‌ صورت مثبت بوده است، اما خودکنترلی رابطة بین سواد مالی و رفتار پس‌انداز دانشجویان را نتوانسته تعدیل نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات