تاثیر نظام راهبری شرکتی بر ارتباط بین محافظه‌کاری و ارزش وجه نقد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابرسی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی- منابع انسانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

3 کارشناسی حسابداری، دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر، قزوین، ایران.

چکیده

راهبری شرکتی، موضوعی چندبعدی است. یکی از درون مایه‌های مهم در راهبری شرکتی با حسابداری و مدیریت مالی سرو کار دارد و به گونه اصولی از به‌کارگیری سیاست‌ها و مکانیزم‌هایی حمایت می‌کند که از رفتار درست اطمینان حاصل کرده و سهامداران را پشتیبانی کند. یک عنصر اصلی دیگر، دیدگاه کارآیی اقتصادی است که سیستم راهبری شرکتی از این طریق باید هدف‌های اقتصادی را با در نظر گرفتن دقیق ثروت سهامداران، بهبود بخشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر نظام راهبری شرکتی بر ارتباط بین محافظه‌کاری و ارزش وجه نقد می‌باشد. برای آزمون فرضیه‌ها از اطلاعات 84 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال‌های بین 1400-1394 استفاده شده است. نتایج بیانگر آن بود که بین محافظه‌کاری و سطح نگهداشت وجه نقد ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین دوگانگی وظیفه مدیرعامل ارتباط بین محافظه‌کاری و سطح نگهداشت وجه نقد را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد اما استقلال هیات مدیره ارتباط بین محافظه‌کاری و سطح نگهداشت وجه نقد را تقویت می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات