بررسی تاثیر رقابت و تنظیم بازار بانکی برکارایی هزینه بانک ها و موسسات مالی اعتباری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت مالی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران.

چکیده

تغییر در ساختار بازار یا تمرکز بازار بر نحوه رفتار و عملکرد شرکت ها تأثیر می گذارد. در یک بازار متمرکزتر، شرکت ها قدرت بیشتری در بازار دارند که به آنها اجازه می دهد بدون خروج اجباری از بازار ناکارآمد بمانند. همچنین مقررات محدودکننده فعالیت‌های بانکی و الزامات سرمایه سخت‌گیرانه هر دو با کارایی هزینه کمتر مرتبط هستند، اما نظارت‌های مؤثر و اشتراک‌گذاری اطلاعات بیشتر به کارایی کمک می‌کنند از این رو هدف این تحقیق بررسی تأثیر رقابت و تنظیم بازار بانکی بر کارایی هزینه بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1395 تا 1399 با نمونه مشتمل بر16 بانک و موسسات مالی اعتباری و با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه ها پرداخته شد. در بررسی معنی‌دار بودن کل مدل با توجه به این‌که سطح معناداری آماره F از 5 درصد کوچک‌تر است، لذا مدل معنی‌دار بوده و فرضیه آزمون F در سطح اطمینان 95 درصد پذیرفته می‌شود. ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که 55/0 درصد متغیر کارایی بانک توسط متغیرهای توضیحی تبیین شد. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 43/0 درصد می باشد. که نتایج تحقیق نشان داد رقابت و تنظیم بازار بانکی بر کارایی هزینه بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معنادار و معکوسی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات