بررسی روابط فیمابین سوادمالی، تهدیدات مالی و رفاه مالی و فردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)، یزد، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)، یزد، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط فیمابین سوادمالی، تهدیدات مالی و رفاه مالی و فردی در بازه زمانی سال 1401 تا 1402 صورت گرفته است. پژوهش از نظر ماهیت و روش، از نوع پژوهش‌های توصیفی-پیمایشی بوده و از نظر هدف، کاربردی قلمداد می گردد. جامعه آماری متشکل از کلیه سرپرستان خانوارهای شهرستان یزد می باشد و نمونه آماری نیز از طریق فرمول کوکران در جامعه نامحدود و به روش نمونه گیری در دسترس انجام شده است که در نهایت تعداد 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بوده که برای سنجش متغیر سواد مالی از پرسشنامه معین الدین (1390) و برای سنجش متغیرهای رفاه مالی، رفاه فردی و تهدیدات مالی از پرسشنامه بردا و همکاران (2023)استفاده شده است. روایی محتوایی- صوری و روایی سازه (تحلیل عاملی تأییدی، روایی همگرا و واگرای) ابزار پژوهش بررسی و مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی سنجیده شد و با توجه به اینکه مقدار آلفا برای همه متغیر‌های پژوهش بیشتر از 0.7 به دست آمد، با اطمینان می‌توان پایایی ابزار پژوهش را تأیید کرد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده از 414 پرسشنامه تکمیل شده، از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است که در بخش اول جداول و نمودارهای فراوانی و در بخش دوم از روش حداقل مربعات جزئی، به وسیله نرم افزارهای SPSS و SmartPLS ، جهت آزمون فرضیات و ارائه نتایج پژوهش استفاده شده است. نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان داد که بین سواد مالی وتهدید مالی رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد، علاوه بر این بین سواد مالی و رفاه مالی و فردی نیز رابطه معنی داری وجود داشته اما مقدار این تاثیر به صورت مثبت بوده است، از طرفی یافته های پژوهش دلالت بر رابطه معکوس و معنی داری بین رفاه فردی، رفاه مالی و تهدیدات مالی داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات