بررسی نقش منفعت طلبی مدیران بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، واحد ملارد، دانشگاه آزاد اسلامی، ملارد، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی رسام، کرج، ایران.

3 مدرس گروه حسابداری، واحد ملارد، دانشگاه آزاد اسلامی، ملارد، ایران.

چکیده

فعالیتهای اجتناب از مالیات اساساً تحت عنوان شیوه هایی برای جلوگیری از انتقال وجه نقد از سهامداران به سوی دولت شناخته می شود، مسئله ایجاد شده در این رابطه این است که اجتناب مالیاتی همیشه به نفع سهامداران نمی باشد و مدیران فرصت طلب ممکن است به بهانه اجتناب مالیاتی، منابع را در جهت منافع شخصی هدایت یا برداشت نمایند، که این موضوع موجب افزایش هزینه های سهامداران و در نتیجه موجب فزونی مخارج اجتناب مالیاتی به منافع آن می شود. بر این اساس در این پژوهش به بررسی نقش منفعت طلبی مدیران بر رابطه اجتناب مالیاتی و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه آماری این پژوهش متشکل از 618 مشاهده (سال- شرکت) برای 103 شرکت طی دوره زمانی 1396 تا 1401 در نظر گرفته شده است که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده اند. نتایج پژوهش نشان داده است که تعامل اجتناب مالیاتی و منفعت طلبی مدیران بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثرمعنادار و منفی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات