بررسی تاثیر حسابرسی مستمر بر کیفیت اطلاعات مالی منتشره تحت وب از دیدگاه حسابرسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، معاون مالی و اقتصادی شهرداری منطقه دو قزوین، قزوین، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، کارشناس حسابرسی شهرداری قزوین، قزوین، ایران.

چکیده

در این پژوهش به بررسی تاثیر حسابرسی مستمر بر کیفیت اطلاعات مالی منتشره تحت وب از دیدگاه حسابرسان پرداخته شده است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی از نوع توصیفی می‌باشد. قلمرو زمانی این پژوهش سال 1401 می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. بنابراین تعداد نمونه تحقیق 261 شرکت بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار spss 23 صورت می‌پذیرد. نتایج فرضیات پژوهش نشان داد که تمامی فرضیات مورد تایید قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات