نویسنده = فرزین خوشکار
بررسی تأثیر تنوع جنسیتی هیئت‌مدیره بر رشد پایدار شرکت و نقد شوندگی سهام

دوره 6، شماره 82، مرداد 1402، صفحه 15-32

مجید اسلامی ساراب؛ فرزین خوشکار؛ محمد حامد خان محمدی


تاثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر سرمایه‌گذاری شرکت

دوره 6، شماره 82، مرداد 1402، صفحه 205-223

دانیال دالوند؛ فرزین خوشکار؛ مجید مرادی


رابطه مدیریت سود و بازده سهام با توجه به نقش اثرات مقطعی

دوره 6، شماره 79، اردیبهشت 1402، صفحه 119-132

فرزین خوشکار؛ رقیه هاشم نژاد خانقاه؛ زهرا مروتی


رابطه سطح نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت با توجه به خوش‌بینی مدیران

دوره 6، شماره 79، اردیبهشت 1402، صفحه 204-216

فرزین خوشکار؛ زهرا مروتی؛ شیما عقابی


رابطه کیفیت حسابرسی و تقلب شرکت با حق الزحمه حسابرسی و گردش حسابرس

دوره 6، شماره 78، فروردین 1402، صفحه 1-22

عادل عباسی؛ فرزین خوشکار؛ داود گرجی زاده


تاثیر اندازه مشتری وعملکردمالی بر اظهارنظر حسابرس

دوره 5، شماره 76، اسفند 1401، صفحه 91-113

زهرا مردانی فر؛ فرزین خوشکار؛ داود گرجی زاده


رابطه معیارهای چندگانه کیفیت سود با نوسانات بازده سهام

دوره 5، شماره 63، شهریور 1401، صفحه 77-91

فرزین خوشکار؛ سیده سمانه دستخط گشتی؛ کوروش سلیمی


تأثیر حسابرسی داخلی بر رابطه بین تغییر اظهارنظر حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی

دوره 5، شماره 56، فروردین 1401، صفحه 115-128

فرزین خوشکار؛ میر اکبر بهنژاد؛ میترا بویه زاده


تأثیر هموارسازی سود و افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر عملکرد بازار شرکت

دوره 4، شماره 54، اسفند 1400، صفحه 1-13

فرزین خوشکار؛ حانیه خطیبی؛ سجاد مبشری


توانایی مدیریت، کیفیت کنترل داخلی و کارایی سرمایه‌گذاری

دوره 4، شماره 53، اسفند 1400، صفحه 17-30

فرزین خوشکار؛ اسماعیل نیک نفس؛ سودا جاهدی


اثر متقابل تخصص حسابرس در صنعت و تمرکز مالکیت بر کارایی سرمایه‌گذاری

دوره 4، شماره 55، اسفند 1400، صفحه 23-36

فرزین خوشکار؛ طاهره عاقلی؛ سمیه مزینانی


تأثیر مالکیت مدیریتی بر رابطه بین تمرکز مشتری و مدیریت سود

دوره 4، شماره 52، اسفند 1400، صفحه 76-88

فرزین خوشکار؛ میمنت استوار؛ بنفشه موقر


نقش تعدیلگر تمرکز بازار صنعت بر رابطه بین ارتباطات سیاسی و تأمین مالی شرکت

دوره 4، شماره 53، اسفند 1400، صفحه 96-109

فرزین خوشکار؛ فیروزه جوکار؛ نجمه پناهی


تأثیر مالکیت دولتی بر رابطه بین ریسک سقوط قیمت سهام و هزینه سرمایه

دوره 4، شماره 52، اسفند 1400، صفحه 136-148

فرزین خوشکار؛ داود پیرو؛ علی اصغر راسفیجانی