تاثیر چسبندگی هزینه بر کیفیت افشای مالی در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس گروه حسابداری و مدیریت، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران.

چکیده

اطلاعاتی که از طریق گزارش‌های مالی ارائه می‌شود باید قابل‌اعتماد، مربوط، مناسب و کامل باشد. در افشای اطلاعات مالی باید نیازها و خواست‌های سرمایه‌گذاران اصلی، مؤسسات سرمایه‌گذاری، اعتباردهندگان و تحلیلگران مالی مورد توجه قرار گیرد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر چسبندگی هزینه بر کیفیت افشای مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. پژوهش انجام‌شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش‌های کاربردی است و روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی هست. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه‌وتحلیل فرضیه‌ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. برای جمع‌آوری اطلاعات، از داده‌های 148 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391-1399 استفاده‌شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد چسبندگی هزینه بر کیفیت افشای مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر منفی و معنی‌داری دارد.

کلیدواژه‌ها