توانایی مدیریت، کیفیت کنترل داخلی و کارایی سرمایه‌گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس گروه حسابداری و مدیریت، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران.

چکیده

شرکت‌ها همواره به فرصت‌های زیادی روبرو می‌شوند و نیازمند یک تصمیم‌گیری بهینه در مورد سرمایه‌گذاری هستند. کنترل داخلی به‌عنوان یک مکانیسم حاکمیتی و توانایی مدیریتی به‌عنوان یک مکانیسم رفتاری، کارایی سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار می‌دهند. هدف این پژوهش بررسی نقش کیفیت کنترل داخلی بر تأثیر توانایی مدیریت، بر کارایی سرمایه‌گذاری می‌باشد. پژوهش انجام‌شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش‌های کاربردی است و روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی هست. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه‌وتحلیل فرضیه‌ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. برای جمع‌آوری اطلاعات، از داده‌های 152 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392-1399 استفاده‌شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد توانایی مدیریت بر بیش سرمایه‌گذاری تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد و بر کم سرمایه‌گذاری تأثیر منفی و معنی‌داری دارد. همچنین کیفیت کنترل داخلی رابطه مثبت بین توانایی مدیریتی و بیش سرمایه‌گذاری را محدود می‌کند و باعث تقویت رابطه منفی بین توانایی مدیریتی و کم سرمایه‌گذاری می‌شود.

کلیدواژه‌ها