بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس گروه حسابداری و مدیریت، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابرسی، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی نقش تعدیلی کیفیت حسابرسی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 124شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال‌های 1393 تا 1399 انتخاب گردید. این پژوهش از نوع تصادفی، همبستگی و پس رویدادی است. برای آزمون فرضیه‌ها از تکنیک رگرسیون چند متغیره به روش داده های تابلویی استفاده شد. یافته‌های تحقیق بیانگر آن است که بین مسئولیت اجتماعی و هزینه بدهی شرکت رابطه منفی و معناداری وجود دارد و عملکرد مسئولیت اجتماعی باعث کاهش هزینه بدهی می شود و کیفیت حسابرسی این رابطه را تعدیل می کند.

کلیدواژه‌ها