رابطه بین پیچیدگی شرکت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس گروه حسابداری و مدیریت، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران.

چکیده

مسئولیت اجتماعی تعهد واحدهای تجاری و جامعه به اعمال قانونی، اخلاقی و انسان دوستانه مناسب در حمایت و بهبود رفاه جامعه و هم واحدهای تجاری است. مسئولیت اجتماعی شرکت به‌طور گسترده‌ای از دیدگاه‌های مختلف مورد تحقیق قرار گرفته است. یکی از جریان‌های تحقیقی جدید، تأثیر پیچیدگی شرکت بر مسئولیت اجتماعی شرکت است که نشان می‌دهد شرکت‌های پیچیده‌تر به گزارش‌دهی و شیوه‌های مدیریتی پیچیده‌تری نیاز دارند. هدف این پژوهش رابطه بین پیچیدگی شرکت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش برگرفته از صورت‌های مالی 146 شرکت در بازه زمانی 1392-1399 می‌باشد. پژوهش انجام‌شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش‌های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می‌باشد و برای تجزیه‌وتحلیل فرضیه‌ از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد بین پیچیدگی شرکت (معیار اندازه شرکت و اهرم مالی) و مسئولیت‌پذیری اجتماعی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد؛ اما بین پیچیدگی شرکت (معیار ترکیبی از پیچیدگی و عدم اطمینان محیطی) و مسئولیت‌پذیری اجتماعی رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها