تأثیر حسابرسی داخلی بر رابطه بین تغییر اظهارنظر حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس گروه حسابداری و مدیریت، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران.

چکیده

برخی تغییرات در اظهارنظر حسابرسی را ممکن است بهتر و یا بدتر از سایر اظهارنظرها دانست. مطابق با تغییر جهت این اظهارنظرها، احتمالاً تأثیر آن بر کیفیت گزارش‌های مالی می‌تواند متغیر باشد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر حسابرسی داخلی بر رابطه بین تغییر اظهارنظر حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی می‌باشد. روش آزمون فرضیه پژوهش مدل رگرسیون چند متغیره در مجموعه داده‌های ترکیبی است جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک، 146 شرکت به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره‌ی زمانی 9 ساله بین سال‌های 1391 تا 1399 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع‌آوری اطلاعات، کتابخانه‌ای بوده و داده‌های مربوط برای اندازه‌گیری متغیرها از سایت کدال و صورت‌های مالی شرکت‌ها جمع‌آوری شده و سپس برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از نرم‌افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد تغییر اظهارنظر حسابرس بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر منفی و معنی‌داری دارد؛ اما حسابرسی داخلی بر تأثیر تغییر اظهارنظر حسابرس بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها