دوره و شماره: دوره 2، شماره 18، بهمن 1398، صفحه 1-180 (زمستان جلد سوم) 
بررسی تاثیر چسبندگی هزینه و تمرکز مالکیت بر ریسک شرکت

صفحه 28-47

نادر نقش بندی؛ محمدعلی اکبرخانی؛ الهام کشتگر


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان جلد پنجم
زمستان جلد چهارم
زمستان جلد سوم
زمستان جلد دوم
زمستان جلد اول
پاییز جلد چهارم
پاییز جلد سوم
پاییز جلد دوم
پاییز جلد اول
تابستان جلد چهارم
تابستان جلد سوم
تابستان جلد دوم
تابستان جلد اول
بهار جلد دوم
بهار جلد اول