بررسی نقش حسابرسی داخلی بر کنترل ریسک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی کار قزوین، قزوین، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی کار قزوین، قزوین، ایران.

چکیده

در دنیای امروز، در بسیاری از سازمان‌ها و واحدهای اقتصادی، حسابرسی داخلی و مدیریت ریسک، به‌عنوان بخشی از ساختار سازمان، به ایفای نقش می‌پردازند. در مورد این نقش‌ها، از زمان شروع اصول راهبری شرکت‌ها، همواره مباحثی وجود داشته و همچنان ادامه دارد. البته در این مباحث، همواره از این موضوع حمایت می‌شود که هردوی حسابرسی داخلی و مدیریت ریسک برای سازمان‌ها و شرکت‌ها ضروری‌اند. در این تحقیق نقش حسابرسی داخلی بر مدیریت ریسک بررسی‌شده است. در پژوهش حاضر ابتدا یافته‌های آمار توصیفی متغیرهای پژوهش گزارش‌شده، سپس با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی ساده، ارتباط متغیرهای پژوهش و میزان اثر هریک بر روی متغیر وابسته، موردبررسی قرارگرفته است، اطلاعات مورداستفاده برای تجزیه‌وتحلیل در این پژوهش 168 شرکت در طی سال‌های 1390 تا 1396 می‌باشد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های پنلی با مدل رگرسیون خطی از نرم‌افزار آماری EViews10 استفاده شد، همچنین آمار توصیفی پژوهش با نرم‌افزار SPSS25 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان داد که حسابرسی داخلی بر مدیریت ریسک اثر معنادار دارد و فرآیند مدیریت ریسک بر برنامه‌ریزی حسابرسی داخلی اثر معنادار می‌گذارد. همچنین نتایج نشان داد که حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک نقش بسیار مهمی دارد که سازمان‌ها و شرکت‌ها برای پیشبرد هر چه بهتر اهداف خود، نباید از آن غافل شوند.

کلیدواژه‌ها