بررسی تاثیر انتخاب موسسات رتبه الف حسابرسی بر مدیریت سود و ارزش روز سهام شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- مالی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر انتخاب موسسات رتبه الف حسابرسی بر مدیریت سود و ارزش روز سهام شرکت می‌پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش‌شناسی همبستگی از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) می‌باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که به روش حذف سیستماتیک تعداد 121 شرکت به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب‌شده و در دوره‌ی زمانی 7 ساله بین سال‌های 1391 تا 1397 مورد تحقیق قرار گرفتند. برای اندازه گیری متغیر مدیریت سود از مدل جونز تعدیل شده استفاده گردید. روش مورد استفاده جهت جمع‌آوری اطلاعات، کتابخانه‌ای بوده و برای آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون خطی چندگانه استفاده‌شده است. برای اجرای آزمونها و تخمین نهایی مدل­ها از نرم افزار استاتا نسخه 15 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که انتخاب موسسات رتبه الف حسابرسی بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی تاثیر منفی و معنادار دارد. یعنی در شرکتهایی که حسابرسی آنها توسط موسسات رتبه برتر انجام می شود مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی کاهش می یابد. ولی انتخاب موسسات رتبه الف حسابرسی بر ارزش روز سهام شرکت تاثیر ندارد.

کلیدواژه‌ها