دوره و شماره: دوره 2، شماره 19، بهمن 1398، صفحه 1-170 (زمستان جلد چهارم) 
بررسی رابطه تنوع جنسیتی مدیران، حق الزحمه حسابرس و انتخاب حسابرس

صفحه 1-26

محمدعلی اکبرخانی؛ نادر نقش بندی؛ زهرا مرید احمدی یزدی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان جلد پنجم
زمستان جلد چهارم
زمستان جلد سوم
زمستان جلد دوم
زمستان جلد اول
پاییز جلد چهارم
پاییز جلد سوم
پاییز جلد دوم
پاییز جلد اول
تابستان جلد چهارم
تابستان جلد سوم
تابستان جلد دوم
تابستان جلد اول
بهار جلد دوم
بهار جلد اول