دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، خرداد 1398، صفحه 1-100 (بهار جلد دوم) 
رابطه بین دستکاری سود و نرخ مؤثر مالیاتی

صفحه 33-48

اسحاق بهشور؛ مسعود شکری کیانی؛ فرشته احمدی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان جلد پنجم
زمستان جلد چهارم
زمستان جلد سوم
زمستان جلد دوم
زمستان جلد اول
پاییز جلد چهارم
پاییز جلد سوم
پاییز جلد دوم
پاییز جلد اول
تابستان جلد چهارم
تابستان جلد سوم
تابستان جلد دوم
تابستان جلد اول
بهار جلد دوم
بهار جلد اول