دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، بهار 1398، صفحه 1-100 (بهار جلد دوم) 
3. رابطه بین دستکاری سود و نرخ مؤثر مالیاتی

صفحه 33-48

اسحاق بهشور؛ مسعود شکری کیانی؛ فرشته احمدی