بررسی تأثیر بازاریابی رابطه‌مند بر قدردانی از مشتریان و مزیت رقابتی در نمایندگی‌های سایپا شهر اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیر دولتی نوین، ایران، اردبیل

2 گروه مدیریت موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیر دولتی نوین، اردبیل، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت مشتری در صنعت خودرو، حفظ و تقویت وفاداری مشتریان و عوامل مؤثر بر آن یکی از دغدغه‌هایی حفظ و توسعه جایگاه خویش در بازار هست. به این منظور یکی از راهکارهای شناخته‌شده تحت عنوان بازاریابی رابطه‌مند است که مشتریان ناراضی را با تقویت قدردانی در بین آنان، محدود کرده و بدین‌وسیله باعث فزونی مشتریان وفادار می‌گردد. لذا هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر بازاریابی رابطه‌مند بر قدردانی از مشتری و مزیت رقابتی است در این پژوهش تأثیر ابعاد بازاریابی رابطه‌مند از قبیل اعتماد، تعهد، ارتباطات، ارزش‌های مشترک، همدلی، رضایت مشتریان بر قدردانی از مشتری و مزیت رقابتی بررسی‌شده است. پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و ازلحاظ روش گردآوری داده توصیفی و از نوع همبستگی است. مشتریان نمایندگی‌های سایپا در استان اردبیل جامعه آماری پژوهش را تشکیل می‌دهند. حجم نمونه 448 نفر پیش‌بینی‌شده که به این منظور از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده‌شده است. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری و رگرسیون استفاده‌شده است. یافته‌های تحقیق نشان داد که بازاریابی رابطه‌مند و ابعاد آن بر قدردانی از مشتری و مزیت رقابتی تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ که این نگرش مثبت می‌تواند مشتریان را به ادامه فعالیت بیشتر با نمایندگی‌ها ترغیب نماید.

کلیدواژه‌ها