بررسی تأثیر نقد شوندگی سهام بر مدیریت سود شرکت‌های بیمه عضو بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- مالی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

چکیده

در تحقیقات صورت گرفته شده در خارج از کشور استدلال‌های متفاوتی را از قبیل لزوم حفظ هماهنگی بین سود گزارش‌شده و میزان سرمایه‌گذاری‌ها، یا اتخاذ تصمیم‌های مربوط به سرمایه‌گذاری بر اساس سود گزارش‌شده و اطلاعات نادرست، و یا اطلاع از بهره‌وری پایین و پذیرش سرمایه‌گذاری‌هایی با ریسک بالا به‌منظور بهبود بهره‌وری در صنعت بیمه، برانگیخته است. هدف این تحقیق، پاسخگویی به این سوال است که آیا نقدشوندگی سهام بر مدیریت سود شرکت‌های بیمه عضو بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد یا خیر؟ به این منظور، از اطلاعات 14 شرکت بیمه عضو بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین 1389 الی 1396 مورد بررسی قرار گرفته‌شده است. درنهایت به‌منظور بررسی هر یک از فرضیه‌ها از مدل‌های رگرسیونی استفاده گردید. بر اساس نوع روش تخمین مشخص‌شده طی آزمون‌های F لیمر و هاسمن، مدل‌های تحقیق برآورد گردید و نتایج تخمین برای فرضیه تحقیق مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ی تحقیق بیانگر این است که نقد شوندگی سهام بر مدیریت سود شرکت‌های بیمه عضو بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مستقیم و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها