بررسی تأثیر حساسیت سرمایه‌گذاری وجه نقد بر اجتناب مالیاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حسابداری، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

چکیده

موضوع مالیات از زمان‌های گذشته در جوامع مختلف بشری مطرح بوده است. در زمان انسان‌های اولیه که گروه‌های اجتماعی کوچک‌تر از زمان حال بوده‌اند، اخذ مالیات به‌صورت نقدی وجود نداشته اما هر فرد به‌طور مستقیم در انجام کارهای عمومی جامعه مشارکت داشته است از طرفی جریان‌های نقدی در یک واحد تجاری از اساسی‌ترین رویدادهایی است که اندازه‌گیری حسابداری بر اساس آن‌ها انجام می‌شود و به نظر می‌آید که بستانکاران و سرمایه‌گذاران نیز برمبنای جریان‌های نقدی تصمیم می‌گیرند. هدف این تحقیق، پاسخگویی به این سؤال است که آیا حساسیت سرمایه‌گذاری وجه‌نقد بر اجتناب مالیاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد یا خیر؟ به این منظور، اطلاعات 126 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین 1390 الی 1396 مورد بررسی قرار گرفته‌ شده است. در نهایت به‌منظور بررسی هر یک از فرضیه‌ها از مدل‌های رگرسیونی استفاده گردید. بر اساس نوع روش تخمین مشخص‌شده طی آزمون‌های F لیمر و هاسمن، مدل‌های تحقیق برآورد گردید و نتایج تخمین برای فرضیه تحقیق مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ی تحقیق بیانگر این است که حساسیت سرمایه‌گذاری وجه‌نقد بر اجتناب مالیاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر مستقیم و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها