دوره و شماره: دوره 2، شماره 11، شهریور 1398، صفحه 1-100 (تابستان جلد چهارم) 
ارتباط کمیته حسابرسی با تقلب در گزارشگری مالی

صفحه 76-92

سمیه خواجه نصیری؛ محمد صادق جعفرزاده بی شک


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان جلد پنجم
زمستان جلد چهارم
زمستان جلد سوم
زمستان جلد دوم
زمستان جلد اول
پاییز جلد چهارم
پاییز جلد سوم
پاییز جلد دوم
پاییز جلد اول
تابستان جلد چهارم
تابستان جلد سوم
تابستان جلد دوم
تابستان جلد اول
بهار جلد دوم
بهار جلد اول