بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایتمندی کارکنان در دانشگاه تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی- استراتژیک، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

چکیده

هدف کلی این پژوهش بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایتمندی کارکنان در دانشگاه تبریز می‌باشد. جامعه آماری شامل کارکنان دانشگاه تبریز بوده که تعداد آن‌ها حدود 828 نفر و نمونه برآورد شده 263 نفر می‌باشد که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای از جامعه برداشته شده است. برای گردآوری داده‌ها از دو فقره پرسشنامه فرهنگ سازمانی و رضایتمندی کارکنان و برای تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل فرضیه‌ها نشان داد که فرهنگ سازمانی بر رضایتمندی کارکنان در دانشگاه تبریز، تاثیر مثبت و معنی‌داری دارد ضریب Beta برابر 53/0 و شاخصt برابر 14/10 بوده که از نظر آماری در سطح 01/0 معنی‌دار می‌باشد. همچنین تحلیل فرضیه‌های فرعی نشان داد که ابعاد خلاقیت و نوآوری، خطرپذیری، توجه به جزئیات، توجه به ره‌آورد، توجه به اعضای سازمان، نقش تصمیمات بر کارکنان، جاه‌طلبی کارکنان، توجه به تیم تاثیر و پایداری، در رضایتمندی کارکنان تاثیر مثبت و معنی‌داری دارند. ضریب Beta به ترتیب برابر 35/0 ، 34/0 24/0 ، 37 ، 25/0 ،29/0 ، 0،33/0 ، 51 /0 و 19/0 بوده که همگی از نظر آماری، معنی‌دار می‌باشند.t بدست آمده برای تمام فرضیه‌ها معنی‌دار بوده و تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر رضایتمندی کارکنان در دانشگاه تبریز را مورد تایید قرار می‌دهند.

کلیدواژه‌ها