بررسی رابطه بین استقلال هیئت‌مدیره و حساسیت سرمایه‌گذاری وجه نقد با تأکید بردرماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حسابداری، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

چکیده

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین استقلال هیئت‌مدیره و حساسیت سرمایه‌گذاری وجه نقد با تأکید بردرماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. نمونه آماری تحقیق حاضر مشتمل بر 130 شرکت برای دوره زمانی سال‌های 1390 تا 1396 می‌باشد و برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از رگرسیون چند متغیره استفاده‌شده است. همچنین به‌منظور بررسی مانا بودن توزیع داده‌ها از آزمون جارک برا و جهت تشخیص مانا بودن داده‌ها از آزمون لوین، لین و چو استفاده شد. همچنین برای پردازش، دسته‌بندی و آماده نمودن متغیرها و ورود به نرم‌افزارهای Eviews از نرم‌افزار تخصصی Excel استفاده شد و در نهایت برای برآورد مدل جهت رد یا پذیرش فرضیه تحقیق از نرم‌افزار Eviews استفاده گردیده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین استقلال هیئت‌مدیره و حساسیت سرمایه‌گذاری وجه نقد یک رابطه معکوس وجود دارد و همچنین درماندگی مالی تاثیر منفی بر رابطه بین استقلال هیئت‌مدیره و حساسیت سرمایه‌گذاری وجه‌نقد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.

کلیدواژه‌ها