بررسی رابطه غیرخطی بین تمرکز مالکیت و اهرم مالی با نقش میانجی کنترل خانوادگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو ساوه

2 مدرس گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو ساوه

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو ساوه

چکیده

با توجه به اینکه شرکت‌های خانوادگی درصد قابل توجهی از بورس اوراق بهادار تهران را به خود اختصاص می‌دهد، در این تحقیق سعی شده است که ماهیت این واحدهای تجاری برای سرمایه گذاران آشکار شود تا آنها بتوانند در امر تصمیم گیری به منظور سرمایه گذاری های خود، تصمیمات معقول تری را اتخاذ نمایند. هدف از این پژوهش بررسی رابطه غیرخطی بین تمرکز مالکیت و اهرم مالی با نقش میانجی کنترل خانوادگی سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور تعداد 106 شرکت در طی دوره زمانی 1395- 1390 از طریق روش هدفمند(سیستماتیک) بعنوان حجم نمونه تحقیق انتخاب گردید.برای تخمین مدل‌ رگرسیونی با داده‌های تابلویی و برای تجزیه و تحلیل از رگرسیون چندگانه به روش پانل-دیتا استفاده شده است.نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که بین کنترل تمرکز مالکیت و اهرم مالی رابطه uشکل معکوس وجود دارد و بین کنترل تمرکز مالکیت و اهرم مالی با نقش میانجی کنترل خانودگی رابطه u – شکل معکوس وجود ندارد و رابطه مستقیم مطرح است.

کلیدواژه‌ها