دوره و شماره: دوره 2، شماره 15، آذر 1398، صفحه 1-170 (پاییز جلد چهارم) 
رابطه ابقای مدیریتی با مدیریت سود واقعی و ارزش شرکت

صفحه 1-15

بهاره غضنفری؛ فرزین خوشکار؛ داوود گرجی زاده


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان جلد پنجم
زمستان جلد چهارم
زمستان جلد سوم
زمستان جلد دوم
زمستان جلد اول
پاییز جلد چهارم
پاییز جلد سوم
پاییز جلد دوم
پاییز جلد اول
تابستان جلد چهارم
تابستان جلد سوم
تابستان جلد دوم
تابستان جلد اول
بهار جلد دوم
بهار جلد اول