بررسی تأثیر کوته‌بینی مدیر بر جریان‌های نقد عملیاتی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد حسابداری، گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی نوین اردبیل، اردبیل، ایران.

2 دکتری اقتصاد، گروه حسابداری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران،

3 عضو هیات علمی آموزشکده فنی حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، اردبیل، ایران.

چکیده

یکی از موانع بزرگ در سرمایه‌گذاری‌ها بلندمدت و ترجیح سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت کوته‌بینی مدیر می‌باشد که هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر کوته‌بینی مدیر بر جریان نقد عملیاتی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد تحقیق حاضر ازلحاظ، هدف از نوع تحقیقات کاربردی بوده و ازلحاظ طرح تحقیق از نوع تحقیقات پس رویدادی و ازلحاظ روش از نوع تحقیقات توصیفی تحلیلی می‌باشد؛ که جامعه آماری آن را تمامی شرکت‌های پذیرفته‌شده و حاضر در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می‌دادند که تعداد نمونه بر اساس روش حذف سیستماتیک غربالگری 146 شرکت انتخاب گردید؛ که دوره موردنظر از سال 1390 تا 1396 بود در این تحقیق با استفاده از آزمون‌های نرمالیه، مانایی، همسانی واریانس و F لیمر و هاسمن در نرم‌افزار ایویوز به بررسی فرضیه‌های تحقیق پرداخته شد و برای آزمودن سؤالات و فرضیه‌ها، از نمونه‌ای مشتمل بر 146 شرکت، طی سال‌های 1390 تا 1396 استفاده‌ شده است. نتایج تحقیق نشان داد که کوته‌بینی مدیر بر بازده سهام و جریان نقد عملیاتی شرکت تأثیر منفی و معنی‌داری دارد. در جهت کاهش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و ترجیح سرمایه‌گذاری بلندمدت توسط سرمایه‌گذاران بایستی کوته‌بینی مدیران به‌طور چشم‌گیری کاهش پیدا نماید.

کلیدواژه‌ها