بررسی ارتباط بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی، بحران مالی و احتمال ورشکستگی با تاکید بر کیفیت سود شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس مالی شرکت توزیع نیروی برق تبریز،

2 کارشناس مالی شرکت توزیع نیروی برق تبریز

چکیده

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی، بحران مالی و احتمال ورشکستگی با تاکید بر کیفیت سود شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. جامعه مورد مطالعه شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران با در نظر محدودیت‌‌های خاص، که از این میان نمونه‌ای شامل 112 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. قلمرو زمانی تحقیق شامل یک دوره هفت ساله بر اساس صورت‌های مالی شرکت‌های مورد مطالعه طی سال‌های 1390 الی 1396 است و برای آزمون فرضیات از روش رگرسیون خطی چند متغیره و لجستیک با استفاده از نرم‌افزار EVIEWS نسخه9، استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی و کیفیت سود با بحران مالی و احتمال ورشکستگی رابطه معنی داری به لحاظ آماری وجود ندارد. همچنین کیفیت سود بر ارتباط بین مسئولیت-پذیری اجتماعی، بحران مالی و احتمال ورشکستگی تاثیر معنی داری ندارد

کلیدواژه‌ها