بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی سیاستهای تقسیم سود و ساختار مالکیت در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ‌ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران.

3 مدرس گروه حسابداری و مدیریت، موسسه آموزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران.

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، سیاست‌های تقسیم سود و ساختار مالکیت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که با استفاده از روش غربالگری سیستماتیک نمونه مورد نظر انتخاب و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 83 شرکت به عنوان نمونه آماری تعیین گردید. ابزار گردآوری داده‌ها استفاده از نرم‌افزار ره‌آورد نوین و صورت‌های مالی شرکت‌های منتخب است. داده‌های مورد نظر در بازه زمانی 95-85 جمع‌آوری و بااستفاده از نرم‌افزار اکسل و Eveiws جهت تجزیه و تحلیل آماده سازی تدوین شد.

کلیدواژه‌ها