رابطه ی بین درک حسابرسان ازحجم کارحسابرسی، کیفیت حسابرسی و رضایت شغلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابرسی، گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان، ایران

2 مربی گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی رابطه ی بین درک حسابرسان ازحجم کارحسابرسی، کیفیت حسابرسی و رضایت شغلی پرداخته است. متغیرهای مستقل؛ درک حسابرسان ازحجم کارحسابرسی، کیفیت حسابرسی و متغیرهای وابسته؛ کیفیت حسابرسی، رضایت شغلی می باشد. نمونه آماری مورد بررسی شامل 374 نفر ازحسابرسان بودند و توسط پرسشنامه‌ای متشکل از سه بخش مورد سنجش قرار گرفتند. جهت سنجش درک حسابرسان ازحجم کارحسابرسی از پرسشنامه 8 سوالی ؛ برای کیفیت حسابرسی از پرسشنامه محقق ساخته 21 سوالی، همچنین برای رضایت شغلی از پرسشنامه محقق ساخته 24 سوالی، به منظور جمع‌آوری اطلاعات بین پرسش‌شوندگان ارائه شد. سپس داده‌های جمع‌آوری شده پس از ورود در برنامه نرم‌افزاری آموس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که رضایت شغلی در رابطه بین درک حسابرسان از حجم کارحسابرسی و کیفیت حسابرسی نقش میانجی گرایانه دارد، بین درک حسابرسان از حجم کارحسابرسی و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد. بین رضایت شغلی و کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها