تاثیر رتبه‌بندی موسسات حسابرسی بر رابطه بین مالکیت خانوادگی و پاداش هیئت مدیره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه حسابداری، دانشکده فنی فاطمه (س)، دانشگاه فنی وحرفه ای، اردبیل، ایران

2 گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

افزایش مالکیت خانوادگی می‌تواند نظارت داخلی را بهتر کند و تضاد منافع در ترکیب مدیر و مالک را کمتر کند و باعث ایجاد هماهنگی و ایجاد انگیزه برای جلوگیری از مشکلات بیش سرمایه‌گذاری شود. بودن اعضای خانواده در هیئت‌مدیره و گروه مدیریتی و شهرت شرکت می‌تواند بر روی شرکت اثر مثبتی داشته باشد. مالکیت خانوادگی در یک شرکت باعث بهبود عملکرد و افزایش ارزش شرکت می‌شود از این رو هدف پژوهش بررسی رابطه مالکیت خانوادگی و پاداش هیئت مدیره از یک سو و از سوی دیگر تأثیرپذیری این رابطه از رتبه بندی موسسات حسابرسی است که با استفاده از داده های 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1392 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل رگرسیونی چند متغیره ارائه و از داده‌های ترکیبی برای تجزیه‌وتحلیل استفاده گردید. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین مالکیت خانوادگی و پاداش هیئت مدیره رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد و هرقدر شرکت‌ها دارای مالکیت خانوادکی بیشتری باشند پاداش هیئت مدیره بیشتری در آن شرکت‌ها پرداخت می‌شود اما فرضیه دیگر پژوهش نشان داد که رتبه‌بندی موسسات حسابرسی بر رابطه بین مالکیت خانوادگی و پاداش هیئت مدیره تأثیر معناداری ندارد.

کلیدواژه‌ها