بررسی تاثیر چسبندگی هزینه و تمرکز مالکیت بر ریسک شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان، ایران.

2 مربی گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان، ایران.

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر چسبندگی هزینه و تمرکز مالکیت بر ریسک شرکت بر اساس شواهد بازار سرمایه می باشد. در این پژوهش کاربردی با رویکرد توصیفی- همبستگی از نوع پس رویدادی (مبتنی بر اطلاعات گذشته و تاریخی) با استفاده از صورت‌های مالی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار (جامعه آماری) تحلیل آزمون فرضیه‌ها به کمک داده های تابلویی (پانل دیتا) طی بازه سال های 1388 الی 1396 (بازه زمانی نه ساله) انجام پذیرفت. هم‌چنین به روش غربال‌گری داده‌های نمونه‌ی مورد مطالعه، جمع آوری و فرضیه‌های تدوین شده به کمک نرم‌ افزار آماری R مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل داده های گردآوری شده به کمک رگرسیون‌های چند متغیره در سطح خطای مورد انتظار (پنج درصد) حاکی از آن بود که بین چسبندگی هزینه ها و ریسک شرکت رابطه معنی داری وجود دارد. ساختار مالکیت بر رابطه بین چسبندگی هزینه ها و ریسک شرکت تاثیر معنی داری ندارد.

کلیدواژه‌ها