رابطه حق الزحمه حسابرسی با وفاداری صاحبکار و اظهار نظر حسابرسان مستقل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ‌ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران.

2 مدرس گروه حسابداری و مدیریت، موسسه آموزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران.

چکیده

حق الزحمه حسابرسی در برنامه ریزی و اجرای مناسب و با کیفیت کار حسابرسی مالی موثر است کیفیت پایین حسابرسی موجب کاهش اعتماد استفاده کنندگان صورتهای مالی می شود و این امر نه تنها منجر به ناکامی از دستیابی به اهداف حسابرسی می شود . هدف این پژوهش بررسی رابطه حق الزحمه حسابرسی با وفاداری صاحبکار و اظهار نظر حسابرس مستقل در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392 تا 1397 جمع آوری شدند. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جز پژوهش کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد

کلیدواژه‌ها