خوانایی‌گزارشگری‌مالی و هزینه‌های حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه حسابداری، دانشگاه فنی وحرفه ای، اردبیل ایران

2 دانش آموخته گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

خوانایی، تصمیمات سرمایه‌گذاران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. و خوانایی کم، احتمالا مانع از درک سرمایه گذاران نسبت به گزارش‌های مالی می‌شود. استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی، به‌خصوص سرمایه‌گذاران، برای تأمین نیازهای اطلاعاتی و تصمیم‌گیری صحیح، اطلاعات ارائه شده توسط شرکت‌ها را ارزیابی می‌کنند. اگر قرار باشد این اطلاعات در تصمیم‌گیری مفید واقع شود، آنان باید قادر به درک آن باشند. ارزش اطلاعات موجود در متن، تنها زمانی به طور کامل تشخیص داده می‌شود که قابلیت خوانایی متن، بالا باشد. صورت‌های مالی حسابرسی شده می‌تواند این اطمینان را برای سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان فراهم کند که اطلاعاتی معتبر و قابل‌اتکا در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد؛ بنابراین، حسابرسی صورت‌های مالی می‌تواند ارزش‌افزوده اقتصادی را برای یک شرکت به وجود آورد. از این رو هدف پژوهش بررسی تأثیر خوانایی گزارشگری مالی بر هزینه‌های حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1390 تا 1397 است. برای آزمون فرضیه از رگرسیون خطی چند متغیر و داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه نشان داد که خوانایی گزارشگری مالی رابطه معنادار و معکوسی با هزینه‌های حسابرسی دارد. به عبارت دیگر هر چقدر خوانایی گزارشگری مالی بالاتر باشد هزینه‌های حسابرسی کمتر خواهد بود، و خوانایی کمتر گزارشگری مالی باعث افزایش هزینه حسابرسی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها