نویسنده = امنه گرامی
تاثیر مخارج سرمایه ای شرکت بر ارزش شرکت با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی

دوره 6، شماره 81، تیر 1402، صفحه 21-29

امنه گرامی؛ سعیده اکرمیان؛ زهرا مومنی


تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت با تاکید بر اندازه شرکت

دوره 6، شماره 81، تیر 1402، صفحه 227-238

امنه گرامی؛ زهرا حیدری نیک؛ غزل قرخلوی نادری؛ مهتاب عزیزی بابا احمدی


تاثیر حاکمیت شرکتی و برخی ویژگی های شرکت بر به هنگام بودن صورت های مالی

دوره 6، شماره 80، خرداد 1402، صفحه 267-280

امنه گرامی؛ سمیه حاجتی پور؛ محدثه امیدی؛ مریم نظری


تاثیر کمیته سرمایه گذاری بر اهرم مالی شرکت

دوره 6، شماره 80، خرداد 1402، صفحه 300-314

امنه گرامی؛ زهرا شهریاری؛ زهرا نعمت اللهی؛ ریحانه با محبت


تاثیر مدیریت دانش بر سرمایه فکری، سرمایه اجتماعی و نوآوری شرکت

دوره 5، شماره 69، دی 1401، صفحه 17-36

امنه گرامی؛ صبیحه حمید؛ عاطفه غفوریان


بررسی رابطه غیر خطی بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت

دوره 5، شماره 68، دی 1401، صفحه 47-58

امنه گرامی؛ حسنیه کمساری؛ فیروزه ربیعی؛ معصومه سلمانی


جنسیت اعضای هیئت مدیره و جریان وجوه نقد آزاد

دوره 5، شماره 67، آذر 1401، صفحه 42-52

امنه گرامی؛ لیدا قمر؛ نگین جعفری؛ سمیه اسلمی


هموارسازی سود و مدیریت سود

دوره 5، شماره 66، آبان 1401، صفحه 26-32

امنه گرامی؛ رویا صفری؛ نازنین کیخایی؛ خدیجه رمضانیان


بررسی رابطه بین مسئولیت های اجتماعی و ریسک درماندگی مالی باتوجه به نقش سهامداران نهادی

دوره 5، شماره 66، آبان 1401، صفحه 103-120

امنه گرامی؛ سیده نرگس یوسفی؛ فریده خرمی حقیقی؛ زهرا رنجبر


بررسی تاثیر تلاش حسابرسی بر کیفیت حسابرسی

دوره 5، شماره 59، خرداد 1401، صفحه 30-40

امنه گرامی؛ عظیمه مزراعی؛ زهرا شهابی نژاد؛ زهرا حیدری


تأثیر حاکمیت شرکتی و ویژگی‌های هیأت مدیره بر نقدینگی عملیاتی شرکت

دوره 5، شماره 57، اردیبهشت 1401، صفحه 26-37

امنه گرامی؛ نرجس شهری؛ زهرا خارستانی؛ محمد جواد اعظیمی


روابط مشتری و تأمین‌کننده و هزینه بدهی

دوره 5، شماره 56، فروردین 1401، صفحه 89-101

امنه گرامی؛ نرجس شهری؛ فاطمه عابدی؛ عاطفه احمدی


عملکرد بانکداری الکترونیک و نتایج مربوط رضایت مشتری

دوره 4، شماره 43، مرداد 1400، صفحه 102-111

آمنه گرامی؛ مریم شریفی


فناوری RFID در قفسه‌بندی انبار و مزایای استفاده از آن

دوره 4، شماره 38، فروردین 1400، صفحه 53-65

آمنه گرامی؛ ساجده سعیدی فر؛ زهرا هوشیار؛ شکوفه زارعی کردشولی